โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด
ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ระบบประปาบาดาลและก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม
โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน
ระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2551
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จำนวน 1,000 แห่ง

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้ได้มาตรฐานน้ำดื่มด้วยวิธี REVERSE OSMOSIS
โครงการแก้ไขฟลูออไรด์สูงในน้ำบาดาล พ.ศ.2551
จำนวน 50 แห่ง(เขต 2 )

 
ITEM
CUSTOMER
PROCESS & CAPACITY
1
Philips Electronic (Thailand) Ltd.
Bangpoo Industrial Estate Samutprakarn
DEMINERALIZATION SYSTEM
RO&DI (PURITY 1.0 Microsiemen/cm.)
Capacity 14 M3 /Day
2
Dyntec Disc Production Co., Ltd.
Bangkok
DEMINERALIZATION SYSTEM
RO&DI (HIGH PURITY 18.2 Mega-Ohm)
Capacity 24M3 /Day
3
BBC Asia Relay Station
Nakhonsawan
REVERSE OSMOSIS SYSTEM
RO& AUTOMATIC PRETREATMENT
Capacity 24M3 /Day
4
Industrial Metrology and Testing Sevice Centre
Thailand Institute of Scientific and Technological research
DEMINERALIZATION SYSTEM
RO & DI (PURITY 1.0 Microsiemen/cm.)
Capacity 6M3 /Day
5
Industrial Metrology and Testing Service Centre
Thailand Institute of Scientific and Technological research
DEMINERALIZATION SYSTEM
RO & DI (PURITY 1.0 Microsiemen/cm.)
Capacity 12M3 /Day
6
Vacination Centre
Livestock Department Nakhonratchasima, Thailand
DEMINERALIZATION SYSTEM
RO & DI (HIGH PURITY 1.0 Mega-ohm.)
Capacity 60M3 /Day
7
"LUCKY" Drinking Water Mundalay Meanmar DRINKING WATER SYSTEM
FILTRATION, WATER SOFTENER,
RO, ULTRA VIOLET
Capacity 100M3 /Day
8
"LlIPOVITAL-D" Factory Vietnam DRINKING WATER SYSTEM
FILTRATION, WATER SOFTENER,
RO, ULTRA VIOLET
Capacity 150M3 /Day
9
Mahaphant Fiber-cement Public Company Limited (Lopburi Plant) REVERSE OSMOSIS SYSTEM
Capacity 24M3 /Day
10
S&P Syndicate Public Co., Ltd.
Bangkok.
DRINKING WATER SYSTEM
FILTRATION, WATER SOFTENER,
RO, ULTRA VIOLET, OZONE
Capacity 24M3 /Day
11
Farm University of Technology Suranaree University of Technology Nakhonratchasima, Thailand. DRINKING WATER SYSTEM
FILTRATION, WATER SOFTENER,
RO, ULTRA VIOLET
Capacity 24M3 /Day
12
CP Inter Foods. Replubic of China FILTERATION, WATER SOFTENER,
ULTRA VIOLET
Capacity 72M3 /Day
13
Bacteria Free Water Filter Co., Ltd. Malaysia DRINKING WATER SYSTEM
FILTRATION, WATER SOFTENER,
RO, ULTRA VIOLET
Capacity 24M3 /Day
 

Copyright ©T.M.D. Co., Ltd. e-mail : tmd@tmdthailand.com
Tel:(66 2) 294 7066-74 (Auto) Fax:(66 2) 294 1862